ردیفشماره ترانزیتشماره پلاکنوع وسیلهشماره موتورتن - بارگیرینام سازندهشماره شاسی
11111111111111کشنده1111120اسکانیا252525
2222222222222یخچالی2222220000ولوو252525
33333333333کشنده33332222اسکانیا525252
4585854545کشنده252510اسکانیا25255