قابل توجه کلیه شرکت های محترم

با توجه به مذاکرات صورت گرفته با بیمه ایران جهت بیمه تکمیلی درمان، خواهشمند است نسبت به اعلام لیست نفرات شرکت (شامل نفرات اصلی و تحت تکفل ایشان) حداکثر تا روز پنج شنبه مورخ 2 شهریور ماه 1402 به این انجمن اقدام فرمایید تاضمن برآورد تعداد نفرات درخواستی، بهترین پیشنهاد قیمت و تعهدات تحت پوشش از بیمه ایران اخذ گردد.

باتشکر