آرشیو دسته بندی: هیات مدیره

ارکان انجمن (هیئت مدیره)

مطابق ماده 22 اساسنامه انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان سیستان و بلوچستان، هیئت مدیره مسئول اداره امور انجمن و منافع مشروع و قانونی اعضاء می باشد و متشکل از 5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل برای مدت 3 سال از بین اعضا انتخاب می گردند و انتخاب مجدد […]