آرشیو دسته بندی: مجمع عمومی

ارکان انجمن (مجمع عمومی)

مطابق ماده 12 اساسنامه انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان سیستان و بلوچستان، مجمع عمومی عالیترین رکن انجمن است که از مدیران عامل و یا یکی از اعضا هیئت مدیره شرکت های عضو با داشتن معرفی نامه معتبر از هیئت مدیره شرکت تشکیل می شود و دارای دو نوع اجلاس است: […]