آرشیو دسته بندی: بازرسان

ارکان انجمن (بازرسان)

مطابق با ماده 33 اساسنامه انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان سیستان و بلوچستان، مجمع تعداد 2 نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب تا براساس وظایف خود عمل نمایند. ماده 34- وظایف و اختیارات بازرسان: 1- نظارت و […]