آرشیو دسته بندی: ارکان انجمن

ارکان انجمن (بازرسان)

مطابق با ماده 33 اساسنامه انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان سیستان و بلوچستان، مجمع تعداد 2 نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب تا براساس وظایف خود عمل نمایند. ماده 34- وظایف و اختیارات بازرسان: 1- نظارت و […]

ارکان انجمن (هیئت مدیره)

مطابق ماده 22 اساسنامه انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان سیستان و بلوچستان، هیئت مدیره مسئول اداره امور انجمن و منافع مشروع و قانونی اعضاء می باشد و متشکل از 5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل برای مدت 3 سال از بین اعضا انتخاب می گردند و انتخاب مجدد […]

ارکان انجمن (مجمع عمومی)

مطابق ماده 12 اساسنامه انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان سیستان و بلوچستان، مجمع عمومی عالیترین رکن انجمن است که از مدیران عامل و یا یکی از اعضا هیئت مدیره شرکت های عضو با داشتن معرفی نامه معتبر از هیئت مدیره شرکت تشکیل می شود و دارای دو نوع اجلاس است: […]