ارکان انجمن (هیئت مدیره)

مطابق ماده 22 اساسنامه انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان سیستان و بلوچستان، هیئت مدیره مسئول اداره امور انجمن و منافع مشروع و قانونی اعضاء می باشد و متشکل از 5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل برای مدت 3 سال از بین اعضا انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره1: تا انتخاب هیئت مدیره جدید کلیه مسئولیت ها بر عهده هیئت مدیره قبلی خواهد بود.

تبصره2: در صورت عزل عضو هیئت مدیره منطبق بر قوانین کیفری، نامبرده از عضویت مجدد در هیئت مدیره و بازرسین انجمن محروم می گردد.

ماده 23- اعضاء هیئت مدیره در جلسه هایی که حداکثر یک هفته پس از قطعی شدن انتخابات تشکیل می شود از بین خود یک نفر به عنوان رئیس، یک نائب رئیس، یک نفر خزانه دار و یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می کنند. ضمن تنظیم و امضاء صورتجلسه ای اسامی انتخاب شدگان را جهت اطلاع اعضاء و همچنین انجام تشریفات قانونی و صدور کارت شناسائی به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم می نمایند.

تبصره 1: هیچکس نمی تواند در بیش از یک انجمن عضو هیئت مدیره یا بازرسان باشد.

تبصره2: هیئت مدیره می توانند یک نفر خارج از اعضاء هیئت مدیره را به عنوان دبیر انتخاب و معرفی نمایند.

ماده 24- جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل 3 نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود.

1-غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب بدون عذر موجه و یا علل دیگری که مانع انجام وظیفه هر یک از اعضاء اصلی هیئت مدیره گردد، موجب استعفاء از سمت عضویت در هیئت مدیره خواهد بود و عضو یا اعضا علی البدل که به ترتیب بیشترین آراء را در مجمع عمومی کسب نموده اند جانشین عضو یا اعضاء مستعفی خواهند بود.

تبصره: تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر بر عهده هیئت مدیره می باشد.

2-چنانچه هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا بازرسان از سمت خود استعفاء نمایند پس از انقضاء مدت 15 روز از تاریخ تصویب هیئت مدیره می توانند از سمت خود کناره گیری کنند در این صورت عضو علی البدل جایگزین نامبرده می شود.

ماده 25- هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از دریافت گواهی ثبت انجمن از وزارت کار و امور اجتماعی حساب هایی بنام انجمن و با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و یا دبیر و امضاء ثابت خزانه دار در بانک های کشور باز و وجوه دریافتی را به حساب های بانکی مزبور واریز نمایند.

ماده 26- رئیس هیئت مدیره یا دبیر و خزانه دار مشترکاً صاحبان امضاء مجاز اسناد و مدارک مالی و کلاً مسئولان اداری و مالی انجمن بوده و حفظ کلیه اموال، دارائی ها، اسناد، اوراق بهادار و دفاتر مالی به عهده آنان می باشد.

تبصره: کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا دبیر و کلیه اسناد مالی و اوراق رسمی و بهادار و قراردادهای تعهد آور که به تصویب هیئت مدیره رسیده باشد با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

ماده 27- در صورت استعفاء، فوت، عزل و فقدان صلاحیت و یا از دست دادن هر یک از شرایط ماده 35 اساسنامه هر یک از اعضاء هیئت مدیره به جای آنان اعضاء علی البدل با توجه به تقدم آراء جایگزین عضو مزبور خواهد بود.

ماده 28 هیئت مدیره انجمن مکلف است دست کم سه ماه قبل از پایان دوره مجمع عمومی را برای تجدید انتخابات دعوت نمایند.

تبصره: چنانچه حداکثر 6 ماه پس از پایان دوره به هر علتی تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد بازرسان انحلال انجمن را به اداره کار و امور اجتماعی و سایر مراجع ذیربط اعلام نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *