ارکان انجمن (مجمع عمومی)

مطابق ماده 12 اساسنامه انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان سیستان و بلوچستان، مجمع عمومی عالیترین رکن انجمن است که از مدیران عامل و یا یکی از اعضا هیئت مدیره شرکت های عضو با داشتن معرفی نامه معتبر از هیئت مدیره شرکت تشکیل می شود و دارای دو نوع اجلاس است:

1-مجمع عمومی عادی                     2- مجمع عمومی فوق العاده

ماده13- مجمع عمومی عادی:

هیئت مدیره موظف به دعوت از اعضاء جهت حضور در مجامع عمومی می باشد. مجامع عمومی عادی هر 6 ماه یکبار در محل انجمن یا هر محل دیگری که هیئت مدیره تأیید نماید تشکیل خواهد شد.

جلسات مجمع عمومی با حضور نصف بعلاوه یک از نمایندگان اعضا رسمیت خواهد داشت و در صورتی که این حد نصاب حاصل نشود در مرحله دوم به فاصله 15 روز با یک سوم اعضا رسمیت می یابد.

تبصره 1: تصمیمات مجمع عمومی عادی در مرحله اول با آراء، حداقل نصف بعلاوه یک افراد حاضر معتبر خواهد بود، حد نصاب لازم برای تصمیم گیری در مجمع عمومی مرحله دوم اکثریت نسبی آراء، حاضران می باشد.

تبصره2: در صورت استنکاف هیئت مدیره از دعوت مجمع عمومی حداکثر 2 ماه پس از زمان های مقرر بازرس یا بازرسان می­توانند رأساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند و همچنین در صورت خودداری بازرسان یک سوم از اعضا می توانند نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند.

ماده 14- وظایف مجمع عمومی عادی به شرح ذیل می باشد:

1-رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش هیئت مدیره و بازرسان.

2-بررسی و تصویب تراز مالی و بودجه انجمن.

3-انتخاب اعضا هیئت مدیره و بازرسان.

4-تعیین روزنامه کثیرالانتشار یا محلی به منظور درج آگهی های مربوط به انجمن.

5-تعیین خط مشی آتی انجمن

6-تصمیم گیری در مورد همکاری و یا اعتلاف با سایر تشکل های کارگری و کارفرمائی مرتبط.

7-شور و اخذ تصمیم در مورد کلیه مسائلی که در دستور جلسه مجمع قرار دارد مشروط به آنکه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.

8-طرح اساسنامه در اولین مجمع و تصویب آن.

ماده 15- مجمع عمومی فوق العاده:

بنا به دعوت هیئت مدیره یا بازرسان و یا به تقاضای کتبی حداقل دوسوم از اعضا تشکیل می گردد و اختیارات آن به شرح ذیل است:

1-تغییر و اصلاح اساسنامه و نظامنامه.

2-عزل انفرادی یا اجتماعی اعضا هیئت مدیره و بازرسان .

3-تغییر و تصویب میزان ورودیه و حق عضویت ماهانه اعضاء.

4-تصویب الحاق به کانون و یا پایان دادن به همکاری با کانون و یا انجمن های دیگر.

5-انحلال انجمن و انتخاب اعضای هیئت تسویه.

6-  رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اخراج عضو یا اعضاء انجمن.

7- اتخاذ تصمیم در مورد استعفای دسته جمعی هیئت مدیره یا بازرسان.

ماده 16- جلسات مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداکثر دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با حداقل دو سوم آراء حاضرین نافذ خواهد بود.

تبصره: چنانچه مجمع عمومی فوق العاده بار اول حد نصاب لازم را بدست نیاورد به فاصله 15 روز با حضور حداقل نصف بعلاوه یک  اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت دو سوم آراء حاضرین نافذ خواهد بود.

ماده 17- هیئت مدیره و بازرسان می توانند در مواقع ضروری مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند.

تبصره: فاصله بین تاریخ انتشار آگهی دعوت و تشکیل مجمع عمومی حداقل 20 و حداکثر 30 روز خواهد بود، آگهی دعوت باید در روزنامه کثیر الانتشار و یا نامه معین شده درج شود.

ماده 18 اخذ رأی در مجامع عمومی علنی است به جز مواردی که در اساسنامه پیش بینی شده است.

ماده 19اخذ رأی در مجامع عمومی غیر قابل انتقال به دیگری است.

ماده 20 انتخاب هیئت مدیره و بازرسان انجمن با رأی کتبی مخفی  باید صورت گیرد.

تبصره 1: هر گاه میان دو یا چند نفر از نامزدهای انتخاباتی آراء مأخوذه مساوی باشد در همان مجمع توسط هیئت نظارت به وسیله قرعه کشی نفرات اول و دوم و …تعیین می گردند.

تبصره 2: هیچ عضوی نمی تواند بیش از یک نماینده به مجمع معرفی نماید.

تبصره3: نماینده مجاز به حضور در مجامع عمومی باید مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره باشد و می تواند به نمایندگی یک عضو دیگر را با معرفی نامه کتبی با امضاء مجاز و مهر شرکت را داشته باشد.

ماده 21- ترتیب تشکیل و اداره جلسات مجمع عمومی:

1-مجامع عمومی به وسیله رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره افتتاح و توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و دو ناظر اداره می شود.

تبصره: رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره می توانند یکی از اعضا هیئت رئیسه باشند.

2-هرگاه در مجمع عمومی شور و اخذ تصمیم در موضوعات مطروحه در دستور جلسه خاتمه نیابد هیئت رئیسه مجمع با تصویب اعضاء حاضر باید اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد تعیین نماید. تمدید جلسه نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم جهت رسمیت جلسه همان نصاب قبلی می باشد.

3-از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی تنظیم و به امضای هیئت رئیسه مجمع خواهد رسید.

   4-کلیه صورت جلسات، لیست  اسامی حاضرین در مجمع، اعلام نتایج انتخابات، نسخ اساسنامه تصویبی و تأیید صحت انتخابات باید به امضای هیئت رئیسه و یا در صورت نیاز هیئت نظارت برسد.

5-مجامع عمومی نماینده قانونی کلیه اعضا بوده و تصمیمات آن در مورد تمام اعضاء اعم از حاضرین یا غایبین نافذ خواهد بود

. 6- مجامع عمومی و فوق العاده در شرایط ضرورت به تشخیص هیئت مدیره به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *