ارکان انجمن (بازرسان)

مطابق با ماده 33 اساسنامه انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان سیستان و بلوچستان، مجمع تعداد 2 نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب تا براساس وظایف خود عمل نمایند.

ماده 34- وظایف و اختیارات بازرسان:

1- نظارت و رسیدگی به دفاتر، اوراق، اسناد مالی و مراقبت در حسن جریان امور مالی انجمن

2- رسیدگی به ترازنامه انجمن و تأیید آن جهت ارائه به مجمع عمومی

3- رسیدگی و پیگیری به شکایات اعضاء از هیئت مدیره و تهیه گزارش جهت ارجاع به هیئت مدیره و درصورت عدم حصول نتیجه ارجاع به مجمع عمومی

4- اقدام به دعوت وتشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم بر طبق تبصره 2 ماده 13 این اساسنامه

5- تهیه و ارائه گزارش عملکرد خود به مجمع عمومی

6- اعلام انحلال انجمن به اداره کار و امور اجتماعی و سایر مراجع ذیربط در صورتی که براساس تبصره ماده 29 اساسنامه هیئت مدیره اقدام به تجدید انتخابات ننموده باشد.

7- نظارت برحسن عملکرد و اجرای اساسنامه از سوی هیئت مدیره بدون حق هرگونه مداخله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *